Algemene Voorwaarden Monkey XL

Op al onze transacties zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden staan hieronder vermeld en worden u, op uw verzoek, kosteloos toegestuurd.
Artikel 1. Definities
1.1 Voor de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden zal onder Monkey XL worden verstaan:
Monkey XL
Zandhaver 1
1974 VJ IJmuiden
Monkey XL is ingeschreven in de Kamer van Koophandel van Amsterdam onder het kvk-nummer: 53922883.
btw-identificatienummer: NL191108443B01
1.2 Onder het woord “koper” zal worden verstaan, de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit.
1.3 Onder het woord “product(en)” zal worden verstaan, elk product dat Monkey XL aanbiedt, bijvoorbeeld producten aangeboden op de volgende website: www.monkeyxl.nl
Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1 Op alle aanbiedingen van, bestelling bij en/of overeenkomsten met Monkey XL zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.
2.2 Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de koper beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Monkey XL voordat de overeenkomst wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij Monkey XL zijn in te zien en dat zij op verzoek van de koper zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
2.3 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
2.4 Van het bepaalde in deze Voorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
2.5 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Monkey XL worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Monkey XL ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
Artikel 3. Aanbiedingen/overeenkomsten
3.1 Alle aanbiedingen van Monkey XL zijn vrijblijvend en Monkey XL behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
3.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Monkey XL. Monkey XL is gerechtigd bestellingen te weigeren, dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd wordt dit binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling aan u meegedeeld.
Artikel 4. Prijzen en betalingen
4.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, inclusief btw en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen en/of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
4.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie. Er wordt overgegaan tot levering van de goederen na het voldoen van het volledige factuurbedrag op het IBAN-rekeningnummer: NL30 RABO 0166 8936 41 ten name van Monkey XL, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
4.3 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces.
4.4 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren.
4.5 Indien aan de koper een betalingstermijn wordt gegeven en de koper niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Monkey XL is gewezen op de te late betaling en Monkey XL de koper een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Monkey XL gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,-; 10% over de daaropvolgende € 2.500,-; en 5% over de volgende € 5.000,- met een minimum van € 40,-. Monkey XL kan ten voordele van de koper afwijken van genoemde bedragen en percentages.
Artikel 5. Levering
5.1 De door Monkey XL aangegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren, dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de
overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren, dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.
5.2 De levering van de producten geschiedt zodra de producten gereed zijn voor verzending aan u, op een door u aangegeven locatie en tijdstip.
Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud
6.1 Zolang Monkey XL geen volledige betaling inzake een overeenkomst van partijen met betrekking tot de uitvoering van werk of van koop (inclusief eventuele schade, kosten en rente daaronder begrepen) heeft ontvangen, blijven de geleverde producten, eigendom van Monkey XL.
6.2 Monkey XL heeft het recht deze producten terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige koper zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij liquideert, surséance van betaling aanvraagt of heeft verkregen, in staat van faillissement wordt verklaard of beslag op de producten wordt gelegd.
6.3 Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde producten, zijn de koper verboden zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.
Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid
7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst voldoen. Indien dit niet het geval is, dient u Monkey XL daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval uiterlijk binnen zeven (7) werkdagen na ontvangst, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.
7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst voldoen, heeft Monkey XL de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door producten, dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
7.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan Monkey XL te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien het product onbeschadigd is, waarbij tevens geldt dat u ervoor zorg dient te dragen dat het product deugdelijk wordt geretourneerd, waarbij de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.
Artikel 8. Bestellingen/communicatie
8.1 Voor misverstanden, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen en Monkey XL, dan wel tussen Monkey XL en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Monkey XL, is Monkey XL niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Monkey XL.
Artikel 9. Overmacht
9.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Monkey XL in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Monkey XL gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Monkey XL kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
Artikel 10. Diversen
10.1 Indien u aan Monkey XL schriftelijk opgave doet van een adres, is Monkey XL gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Monkey XL schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
10.2 Wanneer door Monkey XL gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Monkey XL deze Voorwaarden soepel toepast.
10.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst me Monkey XL in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Monkey XL vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
10.4 Monkey XL is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.
Artikel 11. Aansprakelijkheid
11.1 Monkey XL is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:
a. Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven;
b. Daden of nalatigheden van de koper, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen;
c. Nalatigheden van de koper in het onderhoud van de geleverde zaken;
d. Beschadigen aan de geleverde producten ten gevolge van mechanische en chemische dan wel biologische invloeden van buitenaf;
e. Normale slijtage aan de geleverde producten ten gevolge van dagelijks gebruik;
f. Verkleuring van de geleverde producten ten gevolge van de inwerking van licht;
g. Enige andere van buiten afkomende oorzaak.
11.2 Monkey XL is aansprakelijk, voor zover zijn verzekering dit dekt, dan wel tot maximaal de factuurwaarde, voor schade aan het werk hulpstukken materiaal en materieel, alsmede aan het werk en/of eigendommen van koper en/of derden, voor zover ontstaan door schuld van Monkey XL of van hen, die door Monkey XL te werk zijn gesteld op de aan hem opgedragen werkzaamheden.
11.3 Monkey XL kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige ongevallen en letselschade voortkomend uit de bevestiging van de producten.
11.4 De koper die een product van Monkey XL heeft aangeschaft, is zelf verantwoordelijk voor de deugdelijke bevestiging van het betreffende product, tenzij partijen anders schriftelijk zijn overeengekomen.
Artikel 12. Wijziging van de opdracht
12.1 Wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de koper aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden door Monkey XL bij de koper extra in rekening gebracht.
12.2 Door de koper, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de koper tijdig en schriftelijk aan Monkey XL ter kennis zijn gebracht. Worden de wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzingen voor rekening van de koper.
12.3 Aangebrachte wijzigingen kunnen tot gevolg hebben, dat de voor de veranderingen overeengekomen levertijd door Monkey XL buiten zijn verantwoordelijkheid wordt overschreden.
Artikel 13. Toepasselijk recht en geschillen
13.1 Op alle door Monkey XL gesloten overeenkomsten en/of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing; deze overeenkomst en/of handelingen worden geacht in Nederland te zijn gesloten, respectievelijk verricht.
13.2 Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de vestigingsplaats van Monkey XL aanhangig worden gemaakt, tenzij anders overeengekomen.